Leefomgeving

·        de vraag van burgers naar woningen of nieuwe woonvormen is leidend, niet de behoefte aan inkomsten van de gemeente. Als mensen hun eigen woning willen splitsen, vergroten of verbeteren wordt dit maximaal toegestaan

·        welstand wordt afgeschaft. Het bouwbesluit, de regeling voor rijksmonumenten en een excessenregeling (het dak van het gemeentehuis!) volstaan

·        groei en uitbreiding van bestaande bedrijven wordt planologisch zo veel mogelijk gefaciliteerd

·        de gemeente verduurzaamt haar bedrijfsvoering op die plekken waar dat een besparing oplevert. Het creëren of in stand houden van subsidieregelingen hoort hier niet bij

·        leges zijn een vergoeding voor door de gemeente te maken kosten (de gebruiker betaalt), geen (onbetrouwbare) inkomstenbron.